Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Rogowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Gmina Rogowo zapewnia możliwość swobodnego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych bądź stanowiących bazę danych do których przysługują jej autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, pod warunkiem, że nie narusza to przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, przy jednoczesnym zachowaniu następujących warunków:

1)      poinformowanie o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Gminy Rogowo;

2)      poinformowanie o czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Gminy Rogowo;

3)      w przypadku dokonania modyfikacji treści informacji, zamieszczenie adnotacji o tym, że uzyskana informacji została przetworzona w procesie ponownego wykorzystania;

4)      w przypadku gdy treści pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypiskiem informującym o źródle pochodzenia;

5)      poinformowanie, że Gmina Rogowo, nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji.

W szczególności wykorzystywanie informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych bądź stanowiących bazę danych może być wykonywane pod warunkiem poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Przy ustalaniu opłaty za nietypowe wnioski, uwzględnianie będą w szczególności takie czynniki jak:

1)      wynagrodzenie pracowników przygotowujących informację, liczone proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na jej przygotowanie;

2)      koszty materiałowe (np. papieru, nośników elektronicznych);

3)      koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę we wniosku.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie zawiera w szczególności:

1)      nazwę podmiotu zobowiązanego;

2)      informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy
w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3)      wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana,
a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4)      wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5)      wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej także wskazanie formatu danych;

6)      wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały
i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1)      nie została udostępniona w biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;

2)      została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty na ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3)      będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4)      została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek można wnosić w jeden z niżej podanych sposobów:

1)      pocztą na adres: Urząd Gminy Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo;

2)      dostarczając do sekretariatu Urzędu;

3)      przesłać faksem na numer: 52/30 24 275;

4)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w Informacji
o sposobie wnoszenia pism w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Gminy Rogowo, zamieszczonej w BIP zakładce menu: Urząd – Informacje ogólne.

Termin rozpatrzenia wniosku

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Gmina Rogowo zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Golczyk

Data wytworzenia:
24 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Golczyk

Data publikacji:
24 sty 2024, godz. 09:52

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Golczyk

Data aktualizacji:
24 sty 2024, godz. 09:52