Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Rogowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Rogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych                               i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Rogowo.

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z  w/w ustawą.

 

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są̨ niedostępne z następujących powodów:

 

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-02-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pan Marcin Nitka, tel. 52-30-24-053, e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl

Osoby ze szczególnymi potrzebami lub ich przedstawiciele ustawowi mają prawo wystąpić
z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej – wzór wniosku- załącznik nr 1.

Zapewnienie dostępności w zakresie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe podmiot niezwłocznie informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Każdy ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej – wzór wniosku – załącznik nr 2.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny zapewnia alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski mogą być składane:

1) pocztą na adres  Urzędu Gminy Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo,

2) bezpośrednio do sekretariatu,

3) za pomocą faksu na nr: 52 30 24 275,

4) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@rogowo.paluki.pl.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewniania dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Adres mailowy: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Infolinia: 800-676-676  

Strona internetowa: https://www.rpo.gov.pl

Ułatwiane na stronie podmiotowej BIP:

  • odpowiedni kontrast, 
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • skróty klawiszowe - na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych. 

 

Dostępność architektoniczna w Urzędzie Gminy Rogowo

Budynek, w którym znajduje się siedziba Urzędu Gminy Rogowo jest częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową oraz innymi niepełnosprawnościami mają możliwość skorzystania z pomocy ze strony pracowników Urzędu Gminy Rogowo, po wcześniejszym uzgodnieniu formy wsparcia. Ponadto w celu zapewnienia dostępu alternatywnego  wprowadzono w tutejszym urzędzie procedurę obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami. 

Na parkingu przy Urzędzie Gminy wyznaczone są dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych, oznakowane kolorem niebieskim.

Urząd Gminy Rogowo posiada jedno wejście do budynku, do którego prowadzą dwa stopnie, następnie znajduje się wiatrołap i kolejne dwa stopnie, które oznaczone są taśmą
w kontrastowym kolorze. Przed wejściem do budynku zamontowany jest system wezwania asysty umożliwiający osobom z niepełnosprawnościami wezwanie pomocy oraz oznakowanie informujące o możliwość wejścia z psem asystującym. Dla zapewnienia lepszej dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Rogowo w obszarze architektonicznym, w wiatrołapie znajduje się tyflomapa, która umożliwia zapoznanie się z budynkiem za pomocą zmysłu dotyku.

Drzwi do niektórych pomieszczeń wewnątrz urzędu mają poniżej 90 cm szerokości w świetle ościeżnicy, w niektórych drzwiach znajdują się także progi o wysokości przekraczającej 2 cm, jednakże w obliczu  powyższych ograniczeń, zapewniony jest dostęp alternatywny.  Z lewej strony drzwi wewnętrznych urzędu znajdują się tabliczki brajlowskie z numerem biura oraz stanowiskiem pracownika znajdującego się w danym biurze. W ten sam sposób zostały oznaczone toalety znajdujące się w budynku.

Budynek urzędu posiada jedno piętro do którego prowadzą schody, a ich początek i koniec został oznakowany taśmą w kontrastowych kolorach. Ponadto budynek wyposażono w schodołaz ułatwiający osobom z niepełnosprawnością ruchową pokonywanie stopni oraz klin najazdowy. W razie konieczności dostępne są również dwa koce ewakuacyjne umożliwiające szybkie opuszczenie budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

Urząd Gminy Rogowo wyposażony jest w urządzenie do obsługi osób słabosłyszących – pętle indukcyjną. Zestaw recepcyjny znajduje się w sekretariacie urzędu czyli w pokoju numer 5, natomiast zestawy przenośne są dostępne w pokoju numer 2, gdzie mieści się Urząd Stanu Cywilnego oraz na piętrze budynku w pokoju numer 11. Osoby z niepełnosprawnością słuchu i trudnościami w komunikowaniu się mogą również skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. W tym celu należy zgłosić zamiar skorzystania z tłumacza co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Wzór wniosku – załącznik nr 3.

W celu ułatwienia podpisywania wniosków i pism przez osoby ze szczególnymi potrzebami Urząd Gminy Rogowo został wyposażony w ramki ułatwiające składanie podpisów na dokumentach.


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Golczyk

Data wytworzenia:
01 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Golczyk

Data publikacji:
01 lut 2024, godz. 14:20

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Golczyk

Data aktualizacji:
18 kwi 2024, godz. 14:34