Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Rogowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

BIP

 

SERDECZNIE WITAMY NA PODMIOTOWEJ STRONIE
BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY ROGOWO

 

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Rogowo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ), zwanego   " RODO”      i n f o r m u j e m y :

1)  Administratorem  danych osobowych  przetwarzanych w   Urzędzie Gminy Rogowo  jest Wójt Gminy Rogowo, z siedzibą w Rogowie,  ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo, tel. 52/ 30 24 053;  fax  52/ 302 42 75;  e-mail : gmina@rogowo.paluki.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych  oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych : tel. 607 753 475, e-maila : daneosobowe24h@wp.pl

3) Dane osobowe będą przetwarzane  w Urzędzie Gminy w celu  wykonywania  ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

4)  Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres  niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych osobowych mogą być :
   - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające   na  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów  przetwarzają dane osobowe  d la  Administratora.

6)  W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom Urzędu przysługuje prawo  :
       -  dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia
           przetwarzania  oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
       - wniesienia skargi do organu nadzoru ( Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).

7)  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie klient ma   prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.

 

INFORMACJA PUBLICZNA

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji na temat działań, kompetencji, statusu prawnego, zasad funkcjonowania oraz decyzji podejmowanych przez organy władzy publicznej.

Jednocześnie wspomniane organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.

Menu przedmiotowe naszej strony obejmuje wszystkie zagadnienia tematyczne, które w świetle art. 1 ustawy z 6 września 2001 roku, podlegają udostępnieniu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.

Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o złożenie wniosku w sekretariacie Urzędu lub  przesłanie wniosku na druku z wykorzystaniem jednej  z niżej  podanych możliwości:

  •       pocztą elektroniczną na adres: gmina@rogowo.paluki.pl,
  •       faxem na numer: 052 30 24 275
  •       lub listownie na adres: Urząd Gminy Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo
  •       za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podwaczej na Platformie ePUAP
  •       za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej EBOI Urzędu Gminy Rogowo

Udostępnianie informacji na wniosek nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WNIOSEK o udostępnienie inf. publ (1) (DOCX, 19.39Kb) 2024-02-01 14:16:10 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zuzanna Golczyk

Data wytworzenia:
01 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Zuzanna Golczyk

Data publikacji:
01 lut 2024, godz. 14:16

Osoba aktualizująca informacje

Zuzanna Golczyk

Data aktualizacji:
01 lut 2024, godz. 14:17